ภารกิจหน้าที่

พิสูจน์หลักฐานจังหวัด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่ เกิดเหตุและถ่ายภาพ งานตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน งานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและหลักฐานอื่น ๆ และงานทะเบียนประวัติอาชญากร ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

(1)   งานอำนวยการ  มีหน้าที่

        1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

        2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(2)   งานทะเบียนประวัติ   มีหน้าที่

         1) ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติอาชญากร แผนประทุษกรรม สมุดภาพคนร้าย บุคคลพ้นโทษ หมายจับ ทรัพย์หาย คนหาย พลัดหลง และงานตรวจสอบประวัติลายพิมพ์นิ้วมือ

         2) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(3)   งานตรวจสถานที่เกิดเหตุ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ งานถ่ายภาพ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์พิสูจน์หลักฐานแต่ละหน่วยงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          1)  ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงาน งานรับแจ้งเหตุ และงานบันทึกประจำวันของกลุ่มงาน

          2) ตรวจสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของกลางในที่เกิดเหตุ เพื่อสนับสนุนพนักงานสอบสวนในพื้นที่รับผิดชอบ

          3) ตรวจเปรียบเทียบร่องรอยการเฉี่ยวชน

          4) ตรวจร่องรอยและรวบรวมพยานหลักฐานของกลาง เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน

          5) ถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุคดีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          6) ถ่ายภาพ พิมพ์ภาพ และอัดรูปพยานหลักฐานของกลาง ร่องรอยต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบในการตรวจพิสูจน์ของผู้ชำนาญการหรือผู้ตรวจพิสูจน์

          7) ถ่ายภาพ พิมพ์ภาพ และอัดรูปในงานราชการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

          8) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ส่งของกลางให้พนักงานสอบสวน และเก็บรักษาสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

          9) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(4)   กลุ่มงานตรวจยาเสพติด มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติด และยาพิษ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

          2) ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านคุณภาพวิเคราะห์ ปริมาณวิเคราะห์ ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด และจัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในระบบเครื่องอัตโนมัติ

          3) รวบรวมของกลางยาเสพติดที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ส่งเก็บรักษาที่กระทรวงสาธารณสุข

          4) ตรวจพิสูจน์ยาพิษหรือสารพิษจากอาหาร เครื่องดื่ม และจากวัตถุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายมนุษย์

          5) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

          6) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(5)  งานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจขีปนวิธี การตรวจเปรียบเทียบเครื่องกระสุนปืน ตรวจชนิดขนาดของอาวุธปืน และร่องรอยบนวัตถุ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

          2) ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

          3) ตรวจหาเขม่าปืนที่มือศพ และบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกายผู้ต้องสงสัย

          4) ตรวจวิเคราะห์เนื้อโลหะของกระสุนปืน

          5) ตรวจหาวิถีกระสุนปืน อำนาจการทะลุทะลวงของกระสุนปืน ระยะยิง บนสิ่งของ และตรวจหาร่องรอยกระสุนปืนที่ปรากฏบนวัตถุว่าเป็นรอยกระสุนปืนหรือไม่

          6) ตรวจหาเขม่าดินปืนภายในลำกล้องปืน เสื้อผ้า และวัตถุพยานอื่น ๆ

          7) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนว่าใช้ยิงมาจากอาวุธปืนที่ต้องสงสัยหรือไม่

          8) ตรวจพิสูจน์อาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ว่าเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนหรือไม่ เป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ตามแบบที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้หรือไม่

          9) ตรวจพิสูจน์ชนิด ขนาดของอาวุธปืน ชิ้นส่วนของอาวุธปืน และ เครื่องกระสุนปืน

        10) ตรวจสภาพของอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน รอยขูดลบแก้ไข เครื่องหมายทะเบียน และเลขหมายประจำปืน

         11) ตรวจเปรียบเทียบร่องรอย ชนิดรอยกด รอยเสียดสี รอยเจาะ รอยเลื่อย รอยฟัน และรอยอื่น ๆ บนวัตถุ ซึ่งเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้กับรอยที่ทำขึ้นจากเครื่องมือเครื่องใช้ที่ต้องสงสัย เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้อันเดียวกันหรือไม่

         12) ตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืน ปลอกกระสุนปืน ด้วยระบบอัตโนมัติ และ จัดทำฐานข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องตรวจเปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนด้วยระบบอัตโนมัติ

         13) ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถใช้งานได้ภายใต้มาตรฐานของผู้ผลิตเครื่องมือแต่ละชนิด

         14) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษา ของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

         15) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(6)   กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ ฝ่าเท้าแฝง โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

          2) ตรวจลายนิ้วมือแฝงโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

          3) ตรวจพิสูจน์จุดลักษณะสำคัญของลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง

          4) ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าตัวอย่าง เพื่อยืนยันตัวบุคคล

         5) ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าปัญหา กับลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าตัวอย่างในคดีแพ่งและคดีอาญา

         6) ตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงและลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติ

         7) รวบรวมจัดทำสารบบลายนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้าแฝง

         8) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

          9) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

         10) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษา ของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

         11) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

(7)   กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานตรวจพิสูจน์ที่ต้องใช้หลักวิชาทางเคมี และฟิสิกส์ เช่น สารเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง วัตถุปลอมปน (ทอง, นาก) รอยขูดลบหมายเลขบนโลหะ มิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า จับเท็จ การตรวจเปรียบเทียบวัตถุพยานต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ สถิติผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน

          2) ตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานและของกลางในคดีต่าง ๆ ที่ต้องใช้หลักวิชา ทางเคมีและฟิสิกส์

          3) ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ

          4) ตรวจเปรียบเทียบของกลางต่าง ๆ เช่น สี กระจก ดิน หิน ทราย เส้นใย ฯลฯ 

          5) ตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางปลอมปน เช่น ทอง เงิน นาก และอัญมณีต่าง ๆ

          6) ตรวจพิสูจน์สารเคมี 

          7) ตรวจพิสูจน์ของกลางในคดีเพลิงไหม้ทางฟิสิกส์ เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ เตารีด พัดลม และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

          8) ตรวจพิสูจน์ไฟฟ้ารั่วจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

          9) คำนวณความเร็วจากกล้องวงจรปิด  

        10) ตรวจพิสูจน์ของกลางอื่น ๆ ทางเคมีและทางฟิสิกส์

        11) ดำเนินการจัดทำรายงานการตรวจพิสูจน์ รับ – ส่งของกลาง เก็บรักษาของกลาง และสำเนารายงานการตรวจพิสูจน์

        12) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย